113° POLSKA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MARYJNEGO W LUJAN Z BŁOGOSŁAWIONYM STEFANEM WINCENTYM FRELICHOWSKIM – 11 GRUDNIA 2022

113° POLSKA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MARYJNEGO W LUJAN Z BŁOGOSŁAWIONYM STEFANEM WINCENTYM FRELICHOWSKIM 

11 GRUDNIA 2022 

Dnia 11 grudnia 2022 odbyła się 113 Polska Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Lujan, gdzie Króluje, Uzdrawia i Pociesza Matka Boska Lujańska – Królowa Argentyny. Mszę św. koncelebrowaną (w języku polskim) przy głównym Ołtarzu w Bazylice przewodniczył nasz Rodak – JE Nuncjusz Apostolski w Argentynie Arcybiskup Mirosław Adamczyk oraz wygłosił okolicznościowe kazanie. We Mszy św.  koncelebrowanej wzięli udział: Ks. Sławomir Oder z Watykanu – Postulator Procesu Kononizacyjnego Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Ks. Krzysztof Tyliszczak – Kapelan ZHP z Wielkiej Brytanii, O. Olaf Bochnak – rektor PMK w Argentynie, O. Jerzy Twaróg, Ks. Krzysztof Domański oraz Ks. Jerzy Faliszek. Obecna była również S. Teresa Świątkowska (albertynka) z Maciaszkowa. Po pozdrowieniu Celebransa, Rektor Bazyliki w Lujan O. Łukasz Garcia przywitał przybyłych Polaków oraz zgromadzonych pielgrzymów – w Domu Matki Bożej Lujańskiej. Następnie Rektor PMK O. Olaf Bochnak przywitał wszystkich obecnych w Maryjnym Sanktuarium – słowami: „Dziękuję bardzo O. Łukaszu za przywitanie nas w Domu Matki Bożej w Lujan, jak i również przywitanie polskich pielgrzymów mieszkających w Argentynie. Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Mirosławie –  dziękuję za przyjęcie zaproszenia do przewodniczenia dzisiejszej Mszy świętej w Sanktuarium Maryjnym w Lujan z okazji 113 Polskiej Pielgrzymki. Dziękuję bardzo Pani Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie Aleksandrze Piątkowskiej, za obecność na dzisiejszej Eucharystii w Domu Maryi wraz z Dostojnymi Gośćmi z Ojczyzny: Panu Ministrowi Janowi Dziedziczakowi – Pełnomocnikowi Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Polonii oraz Polaków za granicą wraz z Dyrektorami Wydziału: Janem Badowskim i Joanną Kozińską – Frybes oraz pracownikom polskiej placówki dyplomatycznej w Buenos Aires z Panią Konsul RP Moniką Parendyk na czele. Dziękuję za obecność braciom kapłanom: Ks. Sławomirowi Oder z Watykanu, Ks. Krzysztofowi Tyliszczakowi – Kapelanowi ZHP z Wielkiej Brytanii, Ks. Krzysztofowi Domańskiemi, ks. Jerzemu Faliszek oraz O. Jerzemu Twarogowi – kapelanowi ZHP w Argentynie. Witam w sposób szczególny Państwo: Jolę i Zygmunta Jaczkowskich – Rodzinę Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, którzy przywieźli z Polski bezcenny Dar – Relikwie Patrona ZHP dla Rodziny Harcerskiej w Argentynie. Pana Marka Różyckiego – Dyrektora Fundacji „Caritas – Wincenty Frelichowski”. Cieszymy się obecnością Harcerek i Harcerzy, szczególnie tych którzy przybyli na dzisiejszą Uroczystość z innych państw: z Polski, Wielkiej Brytanii, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Białorusi, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pozdrawiam serdecznie obecnych na dzisiejszej pielgrzymce wszystkich Polaków mieszkających w Argentynie. Zapraszam wszystkich pielgrzymów do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem Matki Boskiej Lujańskiej, świętego Jana Pawła II i Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, pod przewodnictwem naszego Rodaka – Ks. Arcybiskupa Mirosława”. Liturgia Słowa Bożego: I czytanie: Pani Aleksandra Piątkowska – Ambasador RP, Psalm: Pani Teresa Uzarowicz – Bąk, II czytanie: Pani Joanna Sępolińska. Ewangelia: Ks. Sławomir Oder (po polsku) – O. Jerzy Twaróg (po hiszpańsku). Modlitwa wiernych: Ks. Krzysztof Domański. Po Homilii Ks. Arcybiskupa Mirosława, rozpoczął się Akt Uroczystego przekazania Relikwii Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego – Patrona ZHP. Słowo wstępne (po polsku i hiszpańsku) skierował Kapelan ZHP w Argentynie O. Jerzy Twaróg:

Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski

Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski, Patron Harcerstwa Polskiego jest dziś obecny razem z nami w swoich Świętych Relikwiach. Święty Jana Paweł II w Toruniu, w roku 1999 wypowiedział te pamiętne dla nas słowa: „Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania” – mówiąc o błogosławionym Stefanie Wincentym.  Bł. Ks. phm. Stefan Wincenty od roku 2002 jest naszym Patronem. Jego heroiczne życie jest dla nas przykładem świętości. Dziś pragniemy podzielić się naszą radością ze wszystkimi pielgrzymami w Sanktuarium Maryjnym w Lujan. Jest dla nas ogromnym zaszczytem, że to własnie z rąk siostrzeńca Błogosławionego Stefana – Pana Zymunta Jaczkowskiego otrzymamy dziś Relikwie naszego Świętego Patrona. Patron Harcerstwa Polskiego był przez nas wyczekiwany. Od dziś na argentyńskiej ziemi będziemy stróżami tego niezwykłego kapłana, męczennika i harcerza – obecnego w swoich Relikwiach. Pokornie proszę Pana Zygmunta o przekazanie bezcennego Daru dla Rodziny Harcerskiej w Argentynie na ręce naszego Rodaka Ks. Arcybiskupa Mirosława – Nuncjusza Apostolskiego.

 Beato Esteban Vicente Frelichowski

El Beato Esteban Vicente Frelichowski, Patrono del Escutismo Polaco, está presente hoy con nosotros en sus santas reliquias. San Juan Pablo II en Toruń, en 1999, nos dijo estas palabras memorables: „Que se convierta en un patrón para ustedes, un maestro de nobleza y un defensor de la paz y la reconciliación”, hablando del Beato Esteban Vicente. El Beato Esteban Vicente ha sido nuestro patrón desde 2002. Su vida heroica es para nosotros un ejemplo de santidad. Hoy queremos compartir nuestra alegría con todos los peregrinos del Santuario Mariano de Luján. Es un gran honor para nosotros que de las manos del sobrino del Beato Esteban, el Sr. Zymunt Jaczkowski, recibiremos hoy las Reliquias de nuestro Santo Patrono. Esperábamos al Patrono del Escutismo Polaco. A partir de ahora, en suelo argentino, seremos los custodios de este extraordinario sacerdote, mártir y scout, presente en sus Reliquias. Humildemente le pido al Señor Zygmunt que entregue el regalo invaluable para la Familia Scout en Argentina a nuestro compatriota el Monseñor Arzobispo Mirosław – Nuncio Apostólico.

W procesji z Relikwiami do ołtarza: Jolanta i Zygmunt (siostrzeniec Błogosławionego) Jaczkowscy – Rodzina Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, którzy przywieźli z Polski bezcenny Dar – Relikwie Patrona ZHP dla Rodziny Harcerskiej w Argentynie, Ks. Sławomir Oder – Postulator Procesu Kononizacyjnego Bł. S. W. Frelichowskiego (z Watykanu) oraz Ks. Krzysztof Tyliszczak – Kapelan Naczelny ZHP (Wielka Brytania). Siostrzeniec Błogosławionego przekazał Relikwie na ręce Nuncjusza Apostolskiego. Następnie Ks. Krzysztof – Kapelan Naczelny ZHP przekazał Relikwie O. Jerzemu Twarogowi – kapelanowi ZHP w Argentynie. Ks. Arcybiskup poświęcił Obrazy (malowane) oraz książki, foldery i obrazki Bł. Wincentego. Po Modlitwie pod Komunii św. zabrał głos w Bazylice Sekretarz Stanu Pan Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu RP ds. Polonii oraz Polaków za granicą (Polska) w towarzystwie Pana Jana Badowskiego, Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią oraz Polakami za granicą – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, który trzymał w swoich dłoniach Obraz MB Częstochowskiej.

Przemówienie Sekretarza Stanu Ministra Jana Dziedziczaka

Przemówienie Sekretarza Stanu Ministra Jana Dziedziczaka (PDF)

Po przemówieniu pełnym duchowych emocji, Pan Minister Dziedziczak przekazał Ikonę Królowej Polski dla Ks. Arcybiskupa Adamczyka – Nuncjusza Apostolskiego, jako wyraz wdzięczności za sprawowaną Eucharystię dla Rodaków w Sanktuarium Maryjnym w Lujan. Po błogosławieństwie końcowym głównego Celebransa rozpoczęła się uroczysta procesja na placu przed Bazyliką, z Figurką MB Lujańskiej oraz Relikwiami Błogosławionego Patrona ZHP, która zakończyła się w krypcie Sanktuarium przed Obrazem MB Częstochowskiej – Królowej Polski. Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego i Modlitwy Harcerskiej przez Polaków, błogosławieństwa Relikwiami Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego na szczęśliwy powrót pielgrzymów do domów – udzielił Nuncjusz Apostolski Ks. Arcyb. Mirosław Adamczyk. Rektor PMK O. Olaf Bochnak kończąc 113 Polską Pielgrzymkę do „Stolicy Wiary – Argentyny” (LUJAN – CAPITAL DE LA FE) – u progu Świąt Bożego Narodzenia złożył Wszystkim Polakom mieszkającym w Ojczyźnie Papieża Franciszka oraz dla Delegacji z Polski i z innych krajów świata – najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz Błogosławionego Nowego 2023 Roku. Podziękował również Wszystkim licznie przybyłym Rodakom – mimo bardzo upalnego niedzielnego południa – za udział w Polskiej Pielgrzymce: dorosłym, młodzieży i dzieciom, przybyłym ze wszystkich Polskich Organizacji i wielu prowincji Argentyny.

Msza sw. z Bazyliki MB w Lujan (11.12.2022)

od…1:43:48….do……3:06:30

Z Lujan cała Rodzina Harcerska wraz z Delegacją z Polski udała się na posiłek do Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Franciszkanów w Martin Coronado przygotowany przez KPH – Koło Przyjaciół Harcerstwa z  Maciaszkowa.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2023 Roku życzą OO. Franciszkanie z Martin Coronado

*************************

Dziękujemy za zdjęcia z Polskiej Pielgrzymki w Lujan:

Panu Tedeo Ledzwa 

Panu Hector Ariel Yasnikowski

[/btx_image]
[/btx_image]